صنعت گردشگری

موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و آموزش آن

سوابق آموزشي- دانشگاهي

 - عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور  -  1372   -  جاري

- مدير گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور مهر ماه 1383- آذر 1384

       - مدرس همكار دروس گردشگري- دانشگاه شيخ بهايي 1382- جاري

       - معاون گروه مديريت جهانگردي- دانشگاه شيخ بهايي از مهر ماه 1387

       - مدرس همكار دروس گردشگري-  دانشگاه جامع علمي- كاربردي          (جزيره كيش و فرهنگ و هنر اصفهان)- 1382

       -  عضو شوراي تخصصي گروه مديريت جهانگردي سازمان مركزي             دانشگاه پيام نور

       - مدرس همكار دانشكده كارافريني هنر و گردشگري دانشگاه هنر اصفهان در دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه گردشگري

      

سوابق غير آموزشي 

  1-   مدير عامل شركت توسعه گردشگري گردونه خورشيد

  ۲-كارشناس مطالعات اقتصادي- مهندسان مشاور پلشير 1376-1375

  ۳ -  مدير ارزيابي طرح هاي اقتصادي- موسسه خيريه قائم الرضا 1378

   ۴-  كارشناس مطالعات اقتصادي- شركت سرمايه گذاري سامان گستر1378-1380 

   ۵-   سرپرست معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري- شركت سامان گستر 1382-1380

   ۶-   همكاري موردي در زمينه طرح هاي گردشگري با مهندسان مشاور طرح و تحول ‎‏‏و مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود

 

 شركت در طرحهاي تحقيقاتي :

  1-   ارزيابي اقتصادي اجتماعي احداث دهكده تفرجگاهي زاگرس با سمت مجري طرح ،كارفرما: شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران چهارمحال و بختياري ، 1378

2-  شناسائي زمينه هاي سرمايه گذاري بر صنايع بالادست صنايع استراتژيك استان مركزي- مجري دكتر مصطفي عمادزاده . اداره كل تعاون استان مركزي  79-1378 .سمت در طرح مدير داخلي و كارشناس ارشد تيم مطالعاتي .

    3 - شناسائي فرصتهاي اشتغال زائي بخش تعاون براي فارغ التحصيلان    دانشگاهي استان اصفهان - مجري دكترمصطفي عمادزاده .اداره كل تعاون استان اصفهان - 1381 . سمت در طرح كارشناس تيم مطالعاتي

     4- «اندازه بهينه حيات وحش منطقه حفاظت شده قمشلو» - مجري دكترسيد عبدالحسين ساسان ؛ كارفرما :اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهـان ،  1380 ؛ سمت در طرح كارشناس تيم مطالعاتي

     5- « بررسي ديدگاه گردشگران خارجي سفر كرده به اصفهان به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف بخش توريسم » . مجري دكتر بهرام رنجبريان . سازمان مديريت و برنامه ريزي و شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان 1383-1381 . سمت مدير داخلي و كارشناس ارشد تيم مطالعاتي

    6- طرح جامع گردشگري اصفهان  . مطالعات بخش اقتصادي- مركز تحقيقات اقتصاد و مديريت دانشگاه اصفهان . مجري دكتر مجيد صامتي . 1383-1382 ؛سمت در طرح كارشناس تيم مطالعاتي

    7- طرح ساماندهي مجتمع توريستي آبگرم محلات ؛مجري مهندسان مشاور شهر و خانه؛ سمت در طرح كارشناس مطالعات گردشگري ؛ 1383-1384

 

- مشاور مطالعات گردشگري در طرح منطقه نمونه گردشگري قلعه سرشير پيربكران ، 1391

9- مشاور مطالعات گردشگري در طرح منطقه نمونه گردشگري چرمهين ، 1391

10- عضو گروه ناظران طرح جامع گردشگري اصفهان از طرف سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان 1389

تدوين برنامه هاي درسي

 

1) تدوين برنامه آموزشي و سرفصل دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت جهانگردي ، مصوب شوراي گسترش وزارت علو تحقيقات و فناوري به سفارش دانشگاه شيخ بهايي

دوره در حال برگزاري در دانشگاه هاي سراسر كشور است

2) مجري تدوين برنامه درسي و سرفصل دوره كارشناسي ارشد كارآفريني گردشگري ، دوره در وزارت علوم تحقيقات و فناوري در دست بررسي است ، به سفارش دانشگاه هنر

3) مجري تدوين برنامه درسي و سرفصل دوره كارشناسي ارشد اقتصاد گردشگري،، دوره در وزارت علوم تحقيقات و فناوري در دست بررسي است ، به سفارش دانشگاه شيخ بهايي

 

 

تاليف مقاله :

1-  تعاوني هاي توسعه شهري  -  اصفهان مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان  سال 14 شماره 3 زمستان 81

2-  بررسي ديدگاه گردشگران خارجي سفر كرده به اصفهان درباره زيرساخت حمل و نقل به عنوان يكي از عناصر توسعه گردشگري استان؛ با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ؛ مجله علمي چشم انداز ؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ؛ بهار 1384

3-    جايگاه ايران در گردشگري خليج فارس ، ماهنامه گردشگري ايرانا ،شماره 13

4-  رويدادهاي گردشگري: مديريت و تنوع ، فصلنامه مطالعات جهانگردي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، شماره 5 ، با همكاري دكتر بهرام رنجبريان

 5-بررسي اثرات تكرار سفر به اصفهان بر ميزان رضايت گردشگران خارجي . مجله علمي پژوهشي جغرافيا و توسعه ناحيه اي شماره 9 پاييز و زمستان 1386 ، با همكاري دكتر بهرام رنجبريان

 شركت در همايش هاي بين المللي و داخلي با ارائه مقاله :

 

1-      « Euro Redistribution » , co-author: Amir Hortamani

6th Euro – Mediterranean Symposium. Nice . France . sept.2002

 

2-      «The Effects of Euro Zone Macro Economic Shocks on South

Mediterranean Sea Countries . co-author : Amir Hortamani

7th Euro – Mediterranean Symposium . Rabat . Morocco . Sept.2003

 

3-      « Euro : An International Trade Outlook »  co-author : Majid Jalaie,7th Euro – Mediterranean  Symposium. Rabat. Morocco. Sept. 2003

 

4-"The Challenges  and Consequences of Regionalization: The Opportunities of Agricultural Trade for the New Member States within the EU Enlargement" co author Dr. Hossein Pirasteh The 7th Uddevalla Symposium . Fredrikstad . Norway. 2004

 

5-    «‌ توسعه و امنيت » همايش بين المللي توسعه وامنيت عمومي، تهران ، وزارت كشور ، اسفند 1375

6-  « نقش پاراترانزيت در حمل و نقل شهري »، همايش حمل و نقل شهري سالم، تهران ، شهرداري تهران ، شهريور 1374

7-  « نقش عدم تمركز در برنامه ريزي توسعه ملي » با همكاري دكتر حسين پيراسته ، اولين همايش بين الملل تدوين برنامه سوم توسعه، تهران ، سازمان برنامه و بودجه ، مهرماه 1377

8-  صادرات غير نفتي گردشگري با همكاري دكتر سعيد صمدي تبريز  نهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي مهر ماه 1382

9-  تاثير پيشرفت در فناوري اطلاعات بر صنعت گردشگري با همكاري دكتر رنجبريان ؛ تبريز ؛دهمين همايش توسعه صادرات غير نفتي مهر ماه 1383

 

10   Political Instability, Democracy and Economic growth, Case of Euro-Mediterranean Sea Countries. Co author Mojghan Moallemi, EMMA Conference, Istanbul, 2006

 

11- بررسي تطبيقي سياستهاي توسعه گردشگري در ايران و سوريه مولف همكار دكتر كيومرث آقايي  كارگاه مشترك دانشگاههاي اصفهان و دمشق ، اصفهان ارديبهشت 1385

12- صندوق هاي قرض الحسنه نسل دوم ، همايش صندوق هاي قرض الحسنه ، فرصت ها و چالش ها ، بابلسر ، مهر ماه 1384

13- مديريت پايدار جاذبه هاي گردشگري ؛ با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ؛ همايش سراسري گردشگري و توسعه مازندران ؛ بابلسر ؛ مهر ماه  1384

14-  نقش وقف در تامين مالي توسعه گردشگري با همكاري دكتر حسين پيراسته، همايش بين المللي وقف اصفهان ؛آذرماه 1387

15-نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در توسعه گردشگري . با همكاري دكتر نعمت الله اكبري . همايش ملي توسعه گردشگري . تهران .آذر ماه 1387

16- Tourism Development in South Caucasian Region : South Caucasian Economic Cooperation Conference , Georgia , Tbilisi ,  Georgia New School of Economics ,February 27- March 1, 2009

17- ما ، گردشگري و نگاهي نو ، همايش توسعه گردشگري ،سمنان، دانشگاه سمنان ، خرداد 1388

18- Marketing Mix for A Responsible Muslim Destination in 4th International Conference on Responsible Tourism, Muscat, Oman . Oct. 2010

 

  تاليف كتاب :

1- خدمات صنعت گردشگري، چاپ دوم ، با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ؛ اصفهان ؛ انتشارات چهارباغ؛ اسفند 1386

2-شناخت صنعت گردشگري : چاپ پنجم ؛  با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ؛ اصفهان  ؛ انتشارات چهارباغ ؛ فروردين 1388 

3-بازاريابي گردشگري: با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ؛اصفهان ؛چهارباغ؛ 1387

4- برنامه ريزي و سرپرستي گشتها ؛ با همكاري دكتر بهرام رنجبريان ؛ اصفهان ؛انتشارات چهارباغ ؛ آبان 1387

5- موزه ، موزه داري و موزه ها، با همكاري خانم ها بهاره حاجيها و مريم خيامباشي ، اصفهان ، چهارباغ ، 1387

6- مديريت رويدادهاي گردشگري، با همكاري دكتر بهرام رنجبريان در دست تاليف

 7 اقتصاد گردشگري ، در دست تاليف

 8- ارزيابي طرح هاي اقتصادي ؛ با همکاری دکتر مژگان معلمی انتشارات دانشگاه پیام نور آبان ۱۳۸۹

9- ارزيابي طرح هاي گردشگري ، در دست تاليف

۱۰- هنر و معماری ایرانی در ایینه گردشگری با همکاری خانم شادی فروغی ، اصفهان ، چهارباغ، ۱۳۹۰ 

۱۱- فن راهنمايي گشت با همكاري ارسلان بلالي چاپ چهارم اصفهان چهارباغ 1390

۱۲- شناخت روحيات ملل با همكاري خانم زهرا كاظمي چاپ هفتم اصفهان چهارباغ 1390

ترجمه كتاب  

برنامه ريزي توريسم در سطح ملي و منطقه اي با همكاري دكتر بهرام رنجبريان جهاددانشگاهي اصفهان 1379   

                  

ويرايش كتاب :

1-اقتصاد آموزش ، مترجم دكتر مصطفي عمادزاده ، ناشر جهاد دانشگاهي   اصفهان       

 2- ايدئولوژي و روابط بين الملل، مؤلف دكتر علي صادقي ، ناشر قومس

3- بازاريابي و مديريت بازار ، مؤلف دكتر بهرام رنجبريان ، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

4- آزادي و تاريخ ، مؤلف دكتر علي صادقي ، نشر پرسش ؛1384

5- بازاريابي ، مترجم بهمن فروزنده ، مؤلفان فيليپ كاتلر و آرمسترانگ ، ناشر آتروپات ،1382

 ۶- حسابداري مديريت در گردشگري، عبدالباقي و ميرمجربيان، چهارباغ، ۱۳۹۱

 ترجمه مقالات منتشره در مجلات علمي معتبر

1-      « اصلاح اقتصاد سوسياليستي » ، مؤلف استنلي فيشر ، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان .

2-      « گذار به سوي اقتصاد بازار » ، مؤلف جوزف چاي ، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان .

3-   « بي ثباتي سياسي آزادي و رشد اقتصادي » ، مؤلفان زيرمان و دوهان ، مجله برنامه و بودجه شماره 10 و 11 بهمن و اسفند 1376و نيز مجله اطلاعات سياسي اقتصادي .

4-      « جنبه هاي نظري گذار » ، مؤلف اوليور بلانچارد ، پژوهشنامه بازرگاني شماره 7 تابستان 1377.

5-   « نقش علم درتوسعه اجتماعي پايدار» ، مؤلف آناتولي راكيتف ، مترجم همكار اسفنديارغفاري نسب ، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي شماره 167-168 مردادو شهريور 1380 .

6-   « سطح توسعه و نرخهاي بازدهي تحصيلات » ، مؤلف راتي رام ، مترجم همكار حسين كريمي، مجله برنامه و بودجه شماره 43-44 آبان و آذر 1378.

   

داوري مقالات علمي در حوزه گردشگري -

 

- مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان

- مجله علمي پژوهشي دانشگاه اصفهان

- مجله پيك نورسازمان مركزي دانشگاه پيام نور

- فصلنامه علمي پژوهشي بررسي هاي اقتصادي دانشگاه شهيد چمران اهواز

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:52  توسط محمد زاهدی